(1)
Sheng Wang; Hyongjun Choi; Xiaohui Jiang. Impact of Cardiovascular-Respiratory Parameters on High-Intensity Football Training. J Sports Psychol 2023, 32, 169-178.