(1)
Lira Ulyaeva; Rodionova, I.; Vladimir Sivitskiy; Elizaveta Melnik; Elena Voskresenskaya; Bulat Radnaguruev; Gulnaz Ulyaeva7. Scientific and Methodological Support of Psychological Care of Sports Activities. J Sports Psychol 2020, 29, 177–184.