[1]
Sheng Wang, Hyongjun Choi, and Xiaohui Jiang, “Impact of Cardiovascular-Respiratory Parameters on High-Intensity Football Training”, J Sports Psychol, vol. 32, no. 1, pp. 169–178, Mar. 2023.